RYNEK MOCY I OPŁATA MOCOWA

Rynek mocy to mechanizm, za pomocą którego jednostki wytwórcze są wynagradzane za gotowość do dostarczenia mocy do systemu. Takie działanie ma na celu zapobieganie niedoborom energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Finansowanie rynku mocy odbywa się poprzez narzucenie opłaty mocowej na finalnych odbiorców energii elektrycznej, będącej kolejną pozycją w opłatach dystrybucyjnych.

Jeżeli jako przedsiębiorstwo dysponujesz kilkoma przyłączami lub posiadasz kilka zakładów
na obszarze jednego OSD to możesz zapłacić mniej!

Opłata mocowa
Opłata mocowa

WZROST KOSZTÓW

Wysokość opłaty mocowej w 2021 roku wynosiła 76,20 zł za każdą MWh zużytą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W 2022 roku będzie to już koszt równy 102,60 PLN za MWh. 

NOWELIZACJA USTAWY O RYNKU MOCY

We wrześniu 2021 roku weszła w życie ustawa modyfikująca dotychczasowy model kalkulacji stawki mocowej. Dla odbiorców energii elektrycznej:

  • na wysokich napięciach – od października 2021;
  • na średnich napięciach – od stycznia 2022;
  • na niskich napięciach – od stycznie 2025;
  • ryczałtowych – od stycznia 2028.

Wysokość opłaty będzie zależna od indywidualnej krzywej poboru energii.

Taka zmiana zapewni obniżenie opłaty mocowej odbiorcom, charakteryzującym się niższymi wahaniami dobowymi poboru energii elektrycznej.

Opłata mocowa

WYSOKOŚĆ ZNIŻKI

Odbiorcy zostaną podzieleni na cztery grupy, według wielkości różnicy średniego zużycia energii w godzinach, między 7 a 22 i średniego zużycia energii elektrycznej w innych godzinach niż wspomniane, w dni robocze.

Wyróżnia się:

  • odbiorcę K1 (gdy wielkość różnicy wynosi mniej niż 5%), dla którego opłata będzie niższa o 83%;
  • odbiorcę K2 (gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 5%, lecz mniej niż 10%), dla którego opłata będzie niższa o 50%;
  • odbiorcę K3 (gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 10%, lecz mniej niż 15%), dla którego opłata będzie niższa o 17%;
  • oraz odbiorcę końcowego K4 (gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15% lub gdy wolumen energii pobranej i zużytej w innych godzinach wynosi 0 MWh).

OSZCZĘDNOŚĆ BEZ INWESTYCJI

Podział odbiorców końcowych na grupy wprowadzone wspomnianą nowelizacją ustawy, dokonywany jest odrębnie dla każdego:

  • punktu pomiarowego danego odbiorcy końcowego;
  • niebędącego punktem pomiarowym miejsca w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się pomiaru lub wyznaczenia ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której naliczana jest opłata mocowa.

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej, na wniosek odbiorcy końcowego, dokonuje połączenia punktów. W takim przypadku kwalifikacja do grup odbywa się na podstawie sumy poboru energii elektrycznej we wszystkich połączonych punktach.

Jeżeli jako przedsiębiorstwo dysponujesz kilkoma przyłączami lub posiadasz kilka zakładów na obszarze jednego OSD to przeanalizuj z nami możliwość i opłacalność łączenia swoich punktów poboru energii. 

Opłata mocowa

INWESTUJ I NIE PŁAĆ

Opłata mocowa jest składową opłaty dystrybucyjnej, a więc związana jest z energią pobraną i zużytą bezpośrednio z sieci. Odpowiedzią są inwestycje zmniejszające zużycie energii pobieranej na rzecz wytwarzania oraz autokonsumpcja energii z własnych źródeł OZE czy kogeneracji.

MIERZ, ZARZĄDZAJ, WERYFIKUJ

Dopasowany system monitoringu energii udziela informacji, które mogą pozwolić na odpowiednie zarządzanie poborem energii elektrycznej. W ten sposób odbiorca ma możliwość optymalizować procesy technologiczne, przesuwać zapotrzebowanie na energię elektryczną w godziny pozaszczytowe i tym samym „spłaszczyć swoją indywidualną krzywą poboru”.

Opłata mocowa